ကျောင်းသားရေးရာဌာန

ကျောင်းသားရေးရာဌာန အကြောင်း

ကျောင်းသားရေးရာဌာန ဝန်ထမ်းများ

ဒေါ်အေးအေးသန် ့

မော်ကွန်းထိန်း

ဒေါ်မိုးမိုးကျော်

လ/ထမော်ကွန်းထိန်း

ဒေါ်ညိုညိုထွန်း

လ/ထမော်ကွန်းထိန်း

ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်

ရုံးအုပ်

ဦးမင်းဇော်

ဌာနခွဲစာရေး

ဦးဇေယျာထွန်း

ဌာနခွဲစာရေး

ဒေါ်ကြူကြူဝင်းး

ဌာနခွဲစာရေး

ဒေါ်မေမြတ်သူ

ဌာနခွဲစာရေး

ဒေါ်သဲစုစုထွေး

ဌာနခွဲစာရေး

ဒေါ်ညွန် ့ညွန် ့စိန်

ဌာနခွဲစာရေး

ဒေါ်ဝင်းမွန်အေး

ဌာနခွဲစာရေး

ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ

ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၂)

ဒေါ်နှင်းစန္ဒာဝင်း

ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၂)

ဒေါ်ချောမွန်မြင့်

အကြီးတန်းစာရေး

ဒေါ်မဉ္ဖူထွန်း

အကြီးတန်းစာရေး

ဦးသီဟ

အကြီးတန်းစာရေး

ဒေါ်သင်းသင်းအေး

အကြီးတန်းစာရေး

ဒေါ်သိမ့်

အကြီးတန်းစာရေး

ဒေါ်သန္တာခင်

အကြီးတန်းစာရေး

ဒေါ်မြသိန်း

ရုံးအကူ