ဝင်ခွင့်ကြေငြာချက်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ ဝင်ခွင့်ရစာရင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ ဝင်ခွင့်ရစာရင်း

ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ
ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

မန္တလာဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောင် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရစာရင်း