ဆက္သြယ္ရန္

ဆက္သြယ္ရန္

လိပ္စာ

ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ နတ္ေရကန္ေက ်းရြာ၊ အမရပူရျမိဳ ့နယ္၊ မႏၱေလး။

ေမးလ္လိပ္စာ

info@mdl.edu.mm

ဖုန္း

၀၂ ၅၁၅ ၄၈၇၄

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာ

https://www.mdl.edu.mm

ေက ်ာင္း၏တည္ေနရာ

အႀကံျပဳလိုပါက (သို ့) ေမးျမန္းလိုပါက