ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

လိပ်စာ

ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ နတ်ရေကန်ကေ ျးရွာ၊ အမရပူရမြို ့နယ်၊ မန္တလေး။

မေးလ်လိပ်စာ

info@mdl.edu.mm

ဖုန်း

၀၂ ၅၁၅ ၄၈၇၄

ဝက်ဘ်ဆိုဒ်လိပ်စာ

https://www.mdl.edu.mm

ကျောင်း၏တည်နေရာ

အကြံပြုလိုပါက (သို့) မေးမြန်းလိုပါက