ရူပဗေဒဌာန

ရူပဗေဒဌာန အကြောင်း

ရူပဗေဒဌာန ဝန်ထမ်းများ

ဒေါက်တာစန်းစန်းကြည်

ပါမောက္ခ

ဒေါက်တာဝင်းစမ်းဝင်း

တွဲဖက်ပါမောက္ခ

ဒေါက်တာဥမ္မာအောင်

တွဲဖက်ပါမောက္ခ

ဒေါက်တာခင်နွဲ ့အေး

ကထိက

ဒေါက်တာယမုံဝင်း

ကထိက

ဒေါက်တာသန်းသန်းဦး

ကထိက

ဒေါက်တာအေးမို ့မို ့ခိုင်

ကထိက

ဒေါက်တာအေးသန္တာဌေး

ကထိက

ဒေါက်တာချောစုစုခိုင်

ကထိက

ဒေါက်တာဇော်ရှင်း

ကထိက

ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်

ကထိက

ဒေါက်တာပုံ ့ပုံ ့ထွန်း

လက်ထောက်ကထိက

ဦးသက်နိုင်မျိုး

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါက်တာသီသီထွန်း

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်လှိုင်လှိုင်မော်

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါက်တာမြင့်မြတ်ဆွေ

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်စုမြတ်ငြိမ်း

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်လွင်လွင်စိုး

သရုပ်ပြ

ဒေါက်တာနှင်းအိမောင်

သရုပ်ပြ