ဘူမိဗေဒ ဌာန

ဘူမိဗေဒ ဌာန အကြောင်း

ဘူမိဗေဒဌာန ဝန်ထမ်းများ

ဒေါက်တာ သီသီသန်း

ပါမောက္ခ (ဌာနမှူး)

B.A (Geog), B.A (Hons), M.A (Geog), Ph.D. (Geog) (Specialization Field-Human Geography)

Geography at special level has been started in the Mandalar College since 2012 to up Mandalar Degree College.

Geography Department dedicates for the dissemination of geographical knowledge, on the country of Myanmar and the world, by which one can understand the affairs of the world and the country. Geography as a discipline can be split broadly into two main subsidiary field: human geography and physical geography.

Human geography is a branch of geography that focuses on the study of patterns and processes that shape the human society. It encompasses the human, political, cultural, social, and economic aspects.

Physical geography focuses on geography as an Earth science. It aims to understand the physical problems and the issues of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, pedosphere, and global flora and fauna patterns (biosphere).

To this end, geography department strives to make everyone know geography.

ဒေါက်တာ ဝင်းမင်းထွေး

တွဲဖက်ပါမောက္ခ

ဒေါက်တာ ချိုချိုစန်းး

တွဲဖက်ပါမောက္ခ

ဒေါ်မာမာအောင်း

ကထိက

ဒေါ်ဝေဝေလွင်

ကထိက

ဒေါက်တာ ခင်အေးယု

ကထိက

ဒေါ်မာလာအေး

ကထိက

ဒေါက်တာ ထားအိချော

ကထိက

ဦးစိုင်းလှိုင်ခမ်း

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းစန်း

နည်းပြ