ဘဏ္ဍာရေးဌာန

ဘဏ္ဍာရေးဌာန အကြောင်း

ဘဏ္ဍာရေးဌာန ဝန်ထမ်းများ

ဒေါ်ဝါဝါလွင်

ဌာနစုမှူး

Vision

  1. To supervise the collecting of earnings fully as expected
  2. To manage the public finance effectively and beneficially
  3. To Know the implementation with the track of time by keeping the records of income-expenditure systematically
  4. To manage and supervise the financial services according to the financial rules and regulations

 Mission

  1. To supervise the collecting of earnings fully
  2. To manage the expenditure systematically
  3. To implement the service according to the earnings and expenditure
  4. To help develop the University in terms of developing financial sector

 Roles and Responsibilities

The responsibilities of the branch of Finance are drafting the appropriate lists, controlling and supervising the income and expenses, and making the lists of monthly report and yearly report, taking action the inspection reports, collecting the entrance fee, school fees, graduation fees and paying to the bank daily, getting cut and handing over the income tax, house fee, life insurance, welfare, monthly fee, etc from the monthly income arranging to give out the costs of payroll and prize money in accordance with the financial disciplines and making the lists systematically, keeping safety producing and making the list the expenses issued by cash withdrawing from the bank, buying, keeping , distributing and making the list systematically stationeries, lab items and some materials.

ဒေါ်ဆွေဆွေဦး

ဌာနစုမှူး

ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း

စာရင်းကိုင် (၁)

ဒေါ်ဌေးတင်

စာရင်းကိုင် (၂)

ဒေါ်ခင်စန်းဦး

စာရင်းကိုင် (၂)

ဦးလေးမြတ်

စာရင်းကိုင် (၂)

ဒေါ်ကြည်ပြာသင်း

စာရင်းကိုင် (၂)

ဦးမြတ်မွန်ဟန်

စာရင်းကိုင် (၂)

ဒေါ်အမ်ခေါန်ဂျာ

ပစ္စည်းထိန်း (၂)

ဒေါ်ချောစုဝင်း

စာရင်းကိုင် (၃)

ဒေါ်ဖြူသဲဟန်

စာရင်းကိုင် (၃)

ဒေါ်ဥမ္မာမြင့်

စာရင်းကိုင် (၃)

ဒေါ်ဖြူဖြူမွှေး

စာရင်းကိုင် (၃)

ဒေါ်ဆုထားအေး

စာရင်းကိုင် (၃)

ဒေါ်သူဇာကျော်

စာရင်းကိုင် (၃)

ဒေါ်သဇင်ဦး

စာရင်းကိုင် (၃)

ဒေါ်ဝေဝေကြူ

စာရင်းကိုင် (၃)

ဦးသန် ့ဇင်လင်း

ပစ္စည်းထိန်း (၃)

ဦးအောင်အောင်ဦး

စာရင်းကိုင် (၄)

ဦးအောင်သူ

စာရင်းကိုင် (၄)

ဦးဇော်မျိုးအောင်

စာရင်းကိုင် (၄)

ဒေါ်စုဝေခင်

စာရင်းကိုင် (၄)

ဒေါ်သီတာဝင်း

စာရင်းကိုင် (၄)

ဒေါ်ခင်စန်းဝေ

စာရင်းကိုင် (၄)

ဦးဖြိုးဝေအောင်

စာရင်းကိုင် (၄)

ဦးမြတ်နိုးဦး

စာရင်းကိုင် (၄)