နယ်မြေ/အင်ဂျင်နီယာဌာန

နယ်မြေ/အင်ဂျင်နီယာဌာန အကြောင်း

နယ်မြေ/အင်ဂျင်နီယာဌာန ဝန်ထမ်းများ

ဦးရဲမြင့်

အင်ဂျင်နီယာမှူး

ဦးအောင်သူရဝင်း

လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ

ဒေါ်ဇင်မာငြိမ်း

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)

ဒေါ်နွဲ ့ရည်ဝင်း

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)

ဦးသက်ထွဋ္ဋ်ဇော်

လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး

ဦးဝင်းလွင်ဦး

အကြီးတန်းစာရေး

ဦးခိုင်ဇော်လှိုင်

အငယ်တန်းစာရေး

ဦးအောင်ဇော်ဝင်း

လက်သမား(၄)

ဦးရန်နိုင်ထွန်း

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် (၄)

ဦးကျော်စွာမောင်

လက်မှုကျွမ်းကျင် (၄)

ဦးခင်မောင်မြင့်

ရေစက်မောင်း (၄)

ဦးခင်မောင်ဦး

ဆက်သွယ်ရေး

ဦးစိုးလင်းဖြိုး

ယာဉ်မောင်း (၄)

ဦးခင်မောင်စိုး

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် (၅)

ဦးနေသူဟိန်း

ရေစက်မောင်း (၅)

ဦးမျိုးသန် ့ဇင်ထွန်း

လုပ်သားမှူး (ဥယျာဉ်)

ဒေါ်ကြည်ပြာပြာ

သန် ့ရှင်းရေး

ဒေါ်သီတာထွန်း

သန် ့ရှင်းရေး

ဒေါ်တင်လေးခိုင်

သန် ့ရှင်းရေး

ဒေါ်စန်းရှင်

သန် ့ရှင်းရေး

ဒေါ်နုဝေလှိုင်

ရုံးအကူ

ဒေါ်လဲ့လဲ့ထွန်း

သန် ့ရှင်းရေး (အကူ)

ဒေါ်မိုးမိုးလွင်

သန် ့ရှင်းရေး (အကူ)

ဒေါ်နွယ်နွယ်စိုး

သန် ့ရှင်းရေး (အကူ)

ဒေါ်ဆုမွန်မြိုင်

သန် ့ရှင်းရေး (အကူ)

ဒေါ်နွယ်နွယ်ထွန်း

သန် ့ရှင်းရေး (အကူ

ဒေါ်စန်းစန်းဌေး

သန် ့ရှင်းရေး (အကူ

ဒေါ်သင်းသင်းထွေး

သန် ့ရှင်းရေး (အကူ

ဦးသင်းမင်းလတ်

လုပ်သား (အထွေထွေ)

ဦးသင်းလှိုင်ဦး

လုပ်သား (အထွေထွေ)

ဒေါ်ဝေမာဌေး

လုပ်သား (အထွေထွေ)

ဒေါ်တင်နီလာသင်း

လုပ်သား (အထွေထွေ)

ဒေါ်ချောစု

လုပ်သား (ဥယျာဉ်)

ဒေါ်နှင်းနှင်း

လုပ်သား (ဥယျာဉ်)

ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း

လုပ်သား (ဥယျာဉ်)

ဦးစိုးမင်းဝင်း

အစောင့်

ဦးကျော်နိုင်ထွန်း

အစောင့်

ဦးကျော်ရဲအောင်

အစောင့်

ဦးဖြိုးဝေမြင့်

အစောင့်

ဦးကျော်သူလှိုင်

အစောင့်

ဦးကျော်ဦး

အစောင့်

ဦးသန်းကျော်ဦး

အစောင့်

ဦးကျော်ဆန်း

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးလှမြင့်

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးဝင်းတင့်

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးစန်းအောင်

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးတင့်နိုင်

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးရဲကိုဦး

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးမျိုးအောင်

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးမြင့်မောင်

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးဝင်းလှိုင်

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးစန်းမင်းအောင်

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးသန်းဇော်ဝင်း

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးဇေယျာနိုင်လင်းအောင်

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးလှသိန်းအောင်

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးစိုးမင်းလွင်

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးထွန်းထွန်းလွင်

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးတိုးဝေအောင်

အစောင့် (နေ ့စား)

ဦးအောင်မင်းဦး

အစောင့်

ဦးစိုင်းထက်အောင်

လုပ်သား (ဥယျာဉ်)