ဓာတုဗေဒဌာန

ဓာတုဗေဒဌာန အကြောင်း

ဓာတုဗေဒဌာန ဝန်ထမ်းများ

ဒေါက်တာဆွေဆွေဝင်း

တွဲဖက်ပါမောက္ခ

The Department of Chemistry was opened soon after Mandalar College was established in 2012. The teaching staffs of Chemistry Department are one Professor, 2 Associate Professors, 12 Lecturers, 15 Assistant Lecturers, and one Demonstrator. Nowadays, there are totally (1100) BSc holders in Chemistry specialization. Totally 520 students were receiving BSc degree and 6 students in BSc (Hons) degree in Chemistry major up to 2019. The Chemistry Department provides the opportunity for students to obtain a through fundamental knowledge of all fields of Chemistry. There are lecture courses in the general areas of inorganic, physical, organic and analytical chemistry. The Department had become well known and favorably regarded for the quality of its undergraduate chemistry course.

Bachelor of Science degree program in Chemistry is a 4 year program with 8 semesters. It consists of 168 credits of the course work. Bachelor of Honours degree program in Chemistry is a 5 year program with 10 semesters. It consists of 216 credits of the course work.

ဒေါက်တာအေးသန် ့ဇင်

တွဲဖက်ပါမောက္ခ

ဒေါ်ခင်စောဦး

ကထိက

ဒေါ်သန်းသန်းအေး

ကထိက

ဒေါ်လှလှဝင်း

ကထိက

ဒေါ်သင်းသင်းလင်း

ကထိက

ဒေါက်တာဥမ္မာသန်း

ကထိက

ဒေါက်တာမိုးမိုးချွန်

ကထိက

ဦးကိုကိုနိုင်

ကထိက

ဒေါ်ယုယုအောင်

လက်ထောက်ကထိက

ဦးလင်းလင်းနိုင်

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်ဇင်မာဦး

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်စုစုနီ

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်သဲစုနွယ်

လက်ထောက်ကထိက

ဦးခုပ်လမ်းတွောင်

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်ဖြူဇင်မြင့်

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်ခိုင်ဝါနွယ်

လက်ထောက်ကထိက

ဦးဝင်းကိုကို

နည်းပြ

ဒေါ်အိအိထွန်း

နည်းပြ

ဒေါ်အိအိဖြိုး

သရုပ်ပြ