စီမံရေးရာဌာန

စီမံရေးရာဌာန အကြောင်း

စီမံရေးရာဌာန ဝန်ထမ်းများ

ဒေါ်အေးမွန်စန်း

ဌာနခွဲမှူး

The branch of Admin Staff’s Duties are to choose new appointment, to give leaves, to give promotion and transfer, to give retirement, to give withdraw, to take  action and purnishment. It is also management to be collected and kept their personal file, service books and data collection.

ဒေါ်မေဦးခင်

ဌာနစုမှူး

ဒေါ်လဲ့လဲ့ထွန်း

ဌာနစုမှူး

ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်

လက်ထောက်မန်နေဂျာ(ကွန်ပျူတာ)

ဒေါ်အေးသီတာဝင်း

ရုံးအုပ်

ဒေါ်ခင်မေအောင်

ဌာနခွဲစာရေး

ဒေါ်ကြွယ်ကြွယ်ထွန်း

ဌာနခွဲစာရေး

ဒေါ်ဇော်

ဌာနခွဲစာရေး

ဒေါ်ပပဝင်း

အကြီးတန်းစာရေး

ဦးဆန်းကိုကို

အကြီးတန်းစာရေး

ဒေါ်ငြိမ်းအိအိဌေး

အကြီးတန်းစာရေး

ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြ

အကြီးတန်းစာရေး

ဒေါ်ယဉ်မာဝင်း

အကြီးတန်းလက်နှိပ်စက်

ဦးအောင်ငြိမ်းချမ်းထွန်း

အကြီးတန်းစာရေး

ဦးစိုးဝင်းမြတ်

စာကူး၊စက်လှည့်အကူ

ဦးမျိုးမြင့်ထွန်း

အမှုတွဲထိန်း

ပထဝီဝင်ဌာန

ဦးမင်းမင်းသန် ့

ဓာတ်ခွဲခန်းကျွှမ်းကျင်(၃)

ဓာတုဗေဒဌာန

ဦးလှိုင်မင်းထွန်း

အကြီးတန်းစာရေး

သတ္တဗေဒဌာန

ဦးထွန်းထွန်းဝင်း

ဓာတ်ခွဲခန်းကျွှမ်းကျင်(၃)

ရုက္ခဗေဒဌာန