ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပညာဌာန

ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပညာဌာန အကြောင်း

ဌာနဝန်ထမ်းများ

ဒေါ်ဆုမွန်ဌေး

လက်ထောက်ကထိက

The Tourism Industry is one of the world’s fastest growing and most dynamic having enormous significance in terms of both revenue generation and socio-cultural and environmental development. Tourism Department focuses its contribution on developing the capacities of young professionals who not only excel in their chosen careers but also make positive contributions to society and the environment.

Tourism Department is organized into 8 faculties and guest professors and speakers from related ministry of Hotel and Tourism and Culture.

Tourism specialization students have approximately over 500 students.

ဒေါ်ကြည်သာဌေး

လက်ထောက်ကထိက

ဦးဟန်သာညို

နည်းပြ

ဦးသန်းထိုက်

နည်းပြ

ဦးသန်းနိုင်

နည်းပြ

ဦးကျော်စွာ

နည်းပြ

ဒေါ်ရွှန်းအိအိမွန်

နည်းပြ

Daw May Thu Htay

Tutor

Tourism

ဒေါ်မေသီရိ

အချိန်းပိုင်းနည်းပြ

ဒေါ်နန်းကြည်သန္တာသိမ့်

အချိန်းပိုင်းနည်းပြ